Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten  aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het  sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor  communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand;

7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging  en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

• Pacheo B.V

• Henry Hudsonstraat 2, 7825 AG Emmen

• Telefoonnummer:  

• E-mailadres: [email protected]

• KvK-nummer: 77486129

• BTW-identificatienummer: NL8610.22440.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene  voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig  mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds  beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door  de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen  of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het  bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de  prijs;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de  techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het  basistarief;

• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de  consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde  handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de  overeenkomst tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de  consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot  voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde  voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst  ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond  van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te  verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de informatiegegevens van de ondernemer waarop de consument van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht;

b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten  is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte  zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na de dag  waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de  eerste zaak heeft ontvangen.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij  zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,  zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van  terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het  product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending  overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de  consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere  betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de  consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product  wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is  verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen  worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten  van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer  geen invloed heeft;

e. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van  gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden  producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in  BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de  prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af  aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van  de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet  en/of de overeenkomst op afstand.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de  producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten  aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft  laten repareren en/of bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de  verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot  verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,  ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht  op eventuele schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen  rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op  schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen  om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor  rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging  aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het  geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn  van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of  vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te  worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst  tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na bezorging van het product.

2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke  beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in  rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft  geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele  van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat  deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager.